වින්දනීය වූ
නිමේෂයක,
වින්දනීය ජීවිතයක්
හසුවී තිරිසනකුට…

යෝනී ද්වාරය
සපාගෙන
වික විකා මාංශ
උරාබොයි රුදිරය
මරණාසන්න
මෘගයකු විලසට,
ලේ නහර
කෙසඟ වන්නට තරම්
එක සීරුවට
අත් නොහැර යෝනිය…

කුඩා වූ ,
තිරිසන් පරපෝශිතයා
දිරාපත් කරවයි
ඈ ටිකෙන් ටික…
වේදනාවන්
සඟවගෙන ලෝකයට
වෙහෙසෙයි
ඇය නිතර
පෝෂණය වන්නට
පරපෝශිතයා සමඟම
හුස්ම පසුපස,
මරණය
එක්ක ලුහුබැඳ…

~ ආශු ~

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here