විකසිත කුසුම් එක එක ගුලිවෙන යාමේ
සීතල මකන්නට නොව මදු සඳ ආවේ
වැට පැන එන්නමයි හිත එනමුත් නාවේ
මට දුව දෙන්නෙ කවදද කියපන් මාමේ

දහවල මඩට කුඹුරේ වැඩ ඇති හින්දා
ඇඟ පත තවන්නට රා කිතුලක් මැද්දා
කඩමණ්ඩියේ හමුවී බොරුවට පද්දා
මට බැන බැන ගියේ ඒකද සුදු නැන්දා

වත්තට හොරෙන් පැන රඹුටන් ගහ සුද්ද
කරලා කියා ගමටම කරමින් සද්ද
උඹහට තැලූ ගුණයගෙ කැඩුවා කොන්ද
පොඩි මස්සිනේ අක්කා දෙනවද නැද්ද

දෑවැදි ඕන නෑ මට ඔය ළය මැද්ද
ලැබෙනා තෙක්ම නවතන්නේ නැහැ යුද්ද
අම්මත් අහනවා දැන් උඹ දඹ රංද
නෑනෝ උඹෙත් ඝනකම මට විතරක්ද

– ඉලක්ෂ ජයවර්ධන

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here